Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego salonypiekna.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.SALONYPIEKNA.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.salonypiekna.pl prowadzony jest przez Elżbiete Pysz wykonującą działalność gospodarczą pod firmą REKLAMA ONLINE ELŻBIETA PYSZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7632032280, REGON: 301520399, adres do doręczeń: ul. Wspólna 46, 43-300 Bielsko Biała, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@salonypiekna.pl, numer telefonu: + 48 730 712 233.

 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.salonypiekna.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.salonypiekna.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi w Serwisie treściami lub wizytówkami.

 6. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.

 7. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania na zamieszczone w Serwisie treści oraz wizytówki, ich aktualność oraz ewentualne błędy oraz pomyłki w informacjach umieszczanych przez Usługobiorców.

 8. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.salonypiekna.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.salonypiekna.pl użyte są w celach informacyjnych.

 10. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. kodeksu cywilnego,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.,

  4. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

§ 2

DEFINICJE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 2. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.salonypiekna.pl

 3. USŁUGODAWCA – Elżbieta Pysz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą REKLAMA ONLINE ELŻBIETA PYSZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7632032280, REGON: 301520399, adres do doręczeń: ul. Wspólna 46, 43-300 Bielsko Biała, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@salonypiekna.pl, numer telefonu: + 48 730 712 233.

 4. USŁUGOBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 5. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 8. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.salonypiekna.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy lub konkretnego Usługobiorcy prezentującego wizytówkę w Serwisie.

 9. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych wizytówek na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych oraz filtrów.

 10. FORMULARZ DODAWANIA WIZYTÓWKI - formularz dostępny na stronie Serwisu umożliwiający Usługobiorcy dodanie wizytówki na stronę Serwisu.

 11. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.salonypiekna.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 12. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.

 13. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

 14. USŁUGA CYFROWA - usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

 15. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.

 16. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ - umowa zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa.

 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.

 18. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę Cyfrową lub Treść Cyfrową.

 19. ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

 20. KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności jej przekształcania.

 21. FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.

 22. INTEGRACJA - połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

 23. INTEROPERACYJNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.

 

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. Formularz Kontaktowy,

  2. Wyszukiwarka,

  3. Formularz Dodawania Wizytówki,

  4. prowadzenie Konta.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. W Serwisie www.salonypiekna.pl prezentowane wizytówki dodawane są przez Usługobiorców.

 4. Usługobiorcy mogą wyszukiwać treści i wizytówki za pomocą Wyszukiwarki dostępnej na stronie Serwisu oraz kontaktować się z poszczególnymi Usługobiorcami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 5. Publikacja i edycja wpisów:

  1. Warunki dodawania wizytówek:

 1. w celu dodania wizytówki Usługobiorca musi wypełnić Formularz Dodawania Wizytówki na stronie Serwisu,

 2. Usługobiorca może zamieścić zdjęcia w swojej wizytówce,

 3. Usługobiorca jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe wpisów prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść wpisu powinna być przygotowana przez Usługobiorcę w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do istoty lub właściwości,

  1. Edycja i zakończenie wpisów

 1. Usługobiorca może usuwać i edytować swoją wizytówkę w dowolnym czasie,

 2. publikacja wizytówki w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:


 

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę,

  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu wpisu w Serwisie za pośrednictwem Formularza Dodawania Wizytówki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia wpisu z Serwisu,

  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

 8. W Serwisie zabronione jest:

  1. publikowanie wpisów i innych treści w Serwisie przez osoby niepełnoletnie,

  2. publikowanie w Serwisie zdjęć, treści i innych materiałów nie będących własnością publikującego,

  3. podawanie w Serwisie niezgodnych z prawdą danych osobowo-kontaktowych lub nieprawdziwych informacji,

  4. publikowanie danych i treści w imieniu osób trzecich lub zawierających wizerunek, należący do osób trzecich,

  5. zamieszczanie plików i wizytówek o tematyce nie związanej ze tematyką Serwisu,

  6. wysyłanie Usługobiorcom Serwisu treści spamowych, obraźliwych lub niezwiązanych z przedmiotem dodanej przez nich wizytówki, treści stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji oraz propozycji wykonywania czynności zabronionych przez prawo, zamieszczanie zdjęć zawierających znak wodny lub inne oznaczenie zmniejszające czytelność zdjęcia,

  7. zamieszczanie w Serwisie oraz przesyłanie Usługobiorcom Serwisu:

 1. wypowiedzi zagrażających naruszeniem lub naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,

 2. treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych.

 1. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym wpisów i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności, gdy zawierają one elementy:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe,

  2. o charakterze rasistowskim,

  3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

  4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

  5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,

  6. reklamujące inne serwisy, w tym serwisy konkurencyjne w stosunku do www.salonypiekna.pl

  7. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,

  8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

 2. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danej treści z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie daną wizytówkę Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Usługobiorcami.

 

§ 5

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ

 1. Informacje dotyczące Usług Cyfrowych i Treści Cyfrowych oraz ich zamawiania.

  1. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia Zamówienia na odpłatną wizytówkę (Usługę/Treść Cyfrową) w Serwisie. Odpłatna wizytówka - odróżnieniu od wizytówek bezpłatnych – zawiera link do oferty danego Klienta,

  2. informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej na warunkach podanych w jej opisie,

  3. Cena Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT,

  4. Cena Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia,

  5. Zamówienia na odpłatne wizytówki Klienci mogą składać:

 1. mailowo na adres: info@salonypiekna.pl

 2. telefonicznie pod numerem: + 48 730 712 233,

  1. jeśli dana Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa podlega aktualizacjom, Usługodawca informuje Usługobiorcę o aktualizacjach:

 1. w przypadku dostarczania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej,

 2. w przypadku dostarczania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Usługobiorcę, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

 1. Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

  1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia zgodnie z pkt 1.5 niniejszego paragrafu,

  2. po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail,

  3. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i zawiera:

 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 3. potwierdzenie Sprzedawcy o utracie podmiot, o którym mowa w § 7 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa niedostarczona na nośniku materialnym,

  1. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej między Klientem, a Usługodawcą,

  2. każda Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta.

 1. Sposoby płatności.

  1. Płatności Usługi Cyfrowe oraz Treści Cyfrowe realizowane są poprzez witrynę zewnętrznego pośrednika płatności,

  2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, a elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków,

  3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w ciągu 10 minut od złożenia Zamówienia.

 2. Dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

  1. dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej następuje niezwłocznie tj. do 24 godzin od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,

  2. Usługodawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.

 3. Reklamacja z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 7 Regulaminu z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 6 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Klient zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,

  4. zawiadomienia o braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@salonypiekna.pl

  5. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,

  6. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania,

  7. w przypadku reklamacji Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 7 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

  8. Klient będący podmiotem, o którym mowa w § 7 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient będący podmiotem, o którym mowa w § 7 Regulaminu może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Usługodawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z umową),

  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego podmiotem, o którym mowa w § 7 Regulaminu, Usługodawca odpowiednio:

 1. doprowadza Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,

 2. obniża Cenę Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji Ceny Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnej z umową do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezgodnej z umową) i zwraca podmiotowi, o którym mowa w § 7 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od podmiotu, o którym mowa w § 7,

 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot, o którym mowa w § 7 – Usługodawca zwraca mu Cenę Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W razie odstąpienia od umowy, podmiot, o którym mowa w § 7 zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej,

  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,

  2. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, nawet jeśli przed odstąpieniem od umowy Klient z niej faktycznie korzystał,

  3. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej lub Usłudze Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 1. Odstąpienie od umowy.

  1. Z zastrzeżeniem pkt 6.4 niniejszego paragrafu, Klient będący podmiotem, o którym mowa w § 7 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

  2. w razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą,

  3. termin czternastodniowy, w którym podmiot, o którym mowa w § 7 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej,

  4. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi, o którym mowa w § 7 Regulaminu, m.in. w wypadku umowy:

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

 2. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie,

  1. prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym,

  2. w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

 

 

§ 6

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 7 Regulaminu.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 7

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną w zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych,

  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową,

  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

  4. zasad dotyczących Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 8

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@salonypiekna.pl

  2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,

  3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania,

  4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 2. Zgłaszanie naruszeń.

  1. Każdy Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy treść opublikowaną w Serwisie www.salonypiekna.pl w przypadku podejrzenia, że narusza ona Regulamin Serwisu,

  2. Usługodawca weryfikuje otrzymane zgłoszenie w ciągu 7 dni roboczych i w przypadku stwierdzenia, że zgłoszona treść lub wizytówka narusza postanowienia Regulaminu, usunie je z Serwisu. W przypadku wątpliwości co do zasadności zgłoszenia, Usługodawca może zwrócić się do zgłaszającego lub publikującego w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.


 


 

§ 9

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),

  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@salonypiekna.pl lub poprzez usunięcie Konta,

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 10

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.salonypiekna.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Elżbiety Pysz wykonującaej działalność gospodarczą pod firmą REKLAMA ONLINE ELŻBIETA PYSZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7632032280, REGON: 301520399. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.salonypiekna.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.salonypiekna.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki, zdjęcia oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 

 

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.

 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.

 3. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane i wizytówki dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw Konsumenta.

 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:

  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców będących Przedsiębiorcami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców będących Przedsiębiorcami,

  7. za skutki związane z utratą hasła.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu.

 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,

  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 


 

 

Ładuje się...

„Aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia z korzystania z naszego portalu używamy plików cookies.”
Czytaj więcej